Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Borgbjergsvej

Generalforsamling i Enghave Kanal, 2010

den 20. december 2010 - referat. Printervenlig version

1. Valg af dirigent og referent: Marianne Hallgaard Christensen blev dirigent og Paul-Erik Lind referent.

2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt skriftligt, og formanden gennemgik hovedpunkterne i den. Der blev spurgt om man ikke kunne forsøge at få de nye folk bag Beboerbladet involveret i at videreføre kanalen. Det vil vi gerne prøve, og der vil også komme endnu en opfordring 'på skærmen' til at få nogen til at melde sig. Planerne om at arbejde for at få de lokalhistoriske udsendelser distribueret gennem lokal-TV-nettet og som DVD vandt iøvrigt tilslutning. Man kunne godt bruge midler fra Enghave Kanals kassebeholdning til at fremme dette formål. Hvis det lykkedes at stable en ny bestyrelse på benene, skulle den naturligvis have første ret til midlerne. Beretningen blev godkendt efter at formanden havde orienteret om den økonomiske situation som beskrevet nedenfor.

3. Godkendelse af regnskab: Kassereren Peter Dam havde meldt afbud. Han havde lovet at lave et regnskab, men der var ikke kommet noget, og en rykker var ubesvaret. I stedet havde formanden lavet en økonomisk oversigt med udgangspunkt i saldoen fra sidste regnskab og ud fra egne notater om udgiftsposter og indtægter. Oversigten viste at kanalen har en kassebeholdning på lidt over 38.000 kr.

4. Indkomne forslag - ingen forslag.

5. Valg af bestyrelse: Marianne Hallgaard Christensen og Paul-Erik Lind modtog begge genvalg. Kassereren var også på valg, men havde ikke tilkendegivet om han ønskede genvalg. Da der ikke var andre der ønskede opstilling til bestyrelsen, blev vi enige om, at han kunne fortsætte, hvis han ønskede det.

6. Valg af revisor: Revisoren valgt på sidste generalforsamling er desværre afgået ved døden. Det blev foreslået, at vi fremover bad ejendomskontoret om at at revidere regnskabet. Det er en meget overskuelig opgave med ret få udgiftsposter.

7. Eventuelt: Intet.

Enghave Kanal • Sydhavnens forlag • email: pelind@comxnet.dk •