Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Karens Minde

Generalforsamling i Enghave Kanal, 2012

Den 31. januar 2012 - referat. Printervenlig version

1. Valg af dirigent og referent: Som dirigent blev Marianne Hallgaard Christensen valgt. Som referent valgtes Paul-Erik Lind. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde en skriftlig beretning for bestyrelsen og supplerede med uddybende kommentarer. Hovedkonklusionen i beretningen er, at de væsentligste aktiviteter foregår indenfor Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening & Arkivs rammer eller i tæt samarbejde med denne forening. Det drejer sig om foredrag og produktionen af den første DVD med udsendelser fra Enghave Kanal. Da Enghave Kanals forening har stået stille efter ophøret af nye udsendelser, vil det være naturligt, at de kommende indtægter fra DVD-salget indgår i Lokalhistorisk Forenings 'Plakatfond', som i nogle år har fungeret som en fælles kasse for Enghave Kanal og Lokalhistorisk forening. Efter nogle spørgsmål og svar om emnet, satte dirigenten beretningen til afstemning med en understregelse af, at en godkendelse ville indebære at Enghave Kanals kommende indtægter vil tilgå Plakatfonden under Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening & Arkiv. Beretningen blev ensstemmigt vedtaget.

3. Godkendelse af regnskab: Da kassereren ikke var fremmødt fremlagde formanden hans regnskab. Det omfattede årene 2009-2011, da der ikke var afleveret noget regnskab i 3 år. Regnskabet med bilag var revideret og godkendt af ejendomsleder Birthe Tang. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag. Der var ikke fremsat forslag.

5. Valg af bestyrelse: Kassererposten var på valg for et år siden, men det var ikke muligt på sidste generalforsamling at vælge en kasserer, og derfor var den tidligere kasserer fortsat som konstitueret kasserer. Der skulle derfor nu vælges en kasserer for et år, og generalforsamlingen foreslog Marie Lund. Marie blev valgt ensstemmigt.

6. Valg af revisor. Vi enedes om at fortsætte med at bruge en ejendomsleder fra AKB som revisor.

7. Eventuelt. Der var intet til dette punkt.

Enghave Kanal • Sydhavnens forlag • email: pelind@comxnet.dk •