Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Karens Minde

Generalforsamling i Enghave Kanal, 2016

Den 30. marts 2016 - referat.  Beretning - klik her

1. Formanden bød velkommen og blev derefter valgt til dirigent og referent. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt igennem Beboerbladet og på hjemmesiden.

2. Beretningen blev fremlagt skriftligt og kan ses her på hjemmesiden.

3. Regnskabet blev fremlagt af kassereren Marie Lund. I 2011 var der brugt kr. 35.269 på produktionen af DVD-filmen ”Sydhavnen – industrihavnen 1880 til i dag”. De efterfølgende år har der kun været udgifter til hjemmesiden. Efter ophøret af samarbejdet med Lokalhistorisk Arkiv i efteråret 2014 var indtægterne fra salg af DVD-film indbetalt til Enghave Kanals konto. Regnskabet var revideret af Birthe Tang. Regnskabet blev godkendt.

4. Formanden fremlagde et forslag til helt nye vedtægter for Enghave Kanal, som var nødvendiggjort af den ændrede situation. Forslaget blev diskuteret og forklaret. Der var enighed om en tilslutning til de væsentlige træk: oprettelsen af et repræsentantskab i stedet for en bestyrelse samt en årlig generalforsamling. Der blev fremsat nogle forslag til forbedringer på detailplan. Da det nye repræsentantskab vil få beføjelser til at foretage vedtægtsændringer, undlod vi at stemme om ændringsforslagene, men vil blot overgive dem til det nye repræsentantskab. Formanden har fået tilsagn fra fem personer, der var villige til at indgå i repræsentantskabet. De repræsenterer forskellige organisationer i Sydhavnen.

5. Valg. Kassereren Marie Lund ønskede at fratræde af personlige grunde. I stedet valgtes Steen Eriksen som kasserer. Det nye repræsentantskab vil mødes den 19. april og konstituere sig, og indtil da vil den afgående bestyrelse fungere, hvis det bliver nødvendigt.

6. Birthe Tang blev valgt til revisor.

7. Der var intet under eventuelt.

Paul-Erik Lind, marts 2016

 

Beretning for 2012-2015

På den forrige generalforsamling besluttede vi, at stille Enghave Kanals midler til rådighed for en serie udgivelser med lokalhistorisk indhold i samarbejde med Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv. Det blev til 3 DVD-film, hvoraf de 2 byggede på tidligere produktioner fra Enghave Kanal, og den sidste var en ny produktion. Enghave Kanal indskød kr. 35,000 i produktionen af den første film ”Industrihavnen fra 1880 til i dag”. Endvidere har Enghave Kanal stillet indkøbte fotos til rådighed for både film og plakat. Et lokalt salgsnet blev opbygget og indtægterne fra den første film blev brugt som grundkapital til den næste osv. På trods af de fine resultater fungerede samarbejdet med bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv ikke. Den begyndte at modarbejde udgivelsesaktiviteterne. Hele det lange forløb af konflikten er mere detaljeret gennemgået i et udførligt baggrundsdokument for interesserede. Konklusionen på forløbet var, at Lokalhistorisk Arkiv ikke opfyldte sin del af det samarbejde der var indgået mellem de 2 foreninger. Jeg tog derfor den konsekvens, at jeg udskilte den forlagsmæssige aktivitet, Plakatfonden, fra Lokalhistorisk Arkiv i oktober 2014. Fra dette tidspunkt lod jeg indtægterne fra salg af DVD-film tilgå Enghave Kanals bankkonto. Jeg håber at disse midler, sammen med Enghave Kanals øvrige midler, kan være til gavn for de mål, Enghave Kanal hele tiden har haft. For at dette skal kunne fungere i fremtiden, mener jeg dog, at det er nødvendigt med en omstrukturering af foreningen, og dette nødvendiggør nogle omfattende vedtægtsændringer.

Enghave Kanals indtægter kom oprindeligt fra Frederiksholm-beboernes indbetaling af programafgift for at kunne se vore udsendelser – 60 øre om måneden pr. husstand. Dette ophørte i 2010, da udsendelserne stoppede. De overskydende midler blev anvendt som startkapital ved udgivelsen af DVD-serien om Sydhavnens historie, hvilket harmonerede med Enghave Kanals målsætning.

Ellers er der ikke sket store begivenheder siden sidste generalforsamling. Hjemmesiden er blevet opdateret og flyttet til et nyt webhotel, som er en del billigere end det gamle.

Paul-Erik Lind, marts 2016

Enghave Kanal • Sydhavnens forlag • email: pelind@comxnet.dk •