Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Vedtægter for Enghave Kanal

§1: Navn, hjemsted og formål

Stk. 1. Navn og hjemsted

Enghave Kanal er en frivillig, folkeoplysende forening hjemmehørende i Kongens Enghave, Københavns Kommune.

Stk. 2. Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Kongens Enghave blandt bydelens borgere på tværs af fysiske, sociale og kulturelle skel i bydelen. Vi ønsker også at fremme bydelens synlighed i en bredere offentlighed udenfor bydelen. Det kan ske ved at behandle aktuelle og historiske emner gennem publicering af bøger, film, TV, billeder o.a., som bidrager til at fremme den mentale sammenbinding af og engagement i bydelen. Det sker på et nonprofit grundlag.

§ 2: Medlemmer

Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål kan optages som medlem. Medlemsrettigheder opnår man, når man har betalt kontingent. Såfremt der er mere end 10 betalende medlemmer ud over bestyrelsesmedlemmerne, vælger disse medlemmer på det årlige medlemsmøde én repræsentant til repræsentantskabet.

§ 3: Repræsentantskabet

Stk. 1. Repræsentantskabets ansvar og opgaver

Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet repræsenterer foreningen i samtlige anliggender og kan disponere over foreningens midler.

Stk. 2. Tegningsret

Foreningen tegnes af repræsentantskabsformanden og et andet medlem af repræsentantskabet. Derudover kan kassereren sammen med et andet bestyrelsesmedlem tegne foreningen. I økonomiske sammenhænge kan foreningens kasserer alene have fuldmagt til foreningens konto. Repræsentantskabet kan give tilladelse til, at kassereren og øvrige fra repræsentantskabet får adgang til dankort og netbanksfuldmagter til foreningens konto.

Repræsentantskabet sikrer, at Enghave Kanal er et attraktivt tilbud for bydelens borgere på rimelige og forretningsmæssigt forsvarlige vilkår. Til opfyldelse af vedtægtens formål og hensigt er det formandens og repræsentantskabets opgave, at fremskaffe den fornødne kapital ved salg af udgivelser samt søgning af offentlige midler og fondsmidler m.v.

Stk. 3. Forretningsorden

Repræsentantskabet vedtager en forretningsorden, som bl.a. fastsætter en økonomisk ramme for formandens daglige råderum.

Stk. 4. Repræsentantskabsarbejdet.

Repræsentantskabet fastsætter ved sin forretningsorden antallet af repræsentantskabs-medlemmer. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer skal mindst være på 5 personer og højst på 11. Repræsentantskabet konstituerer sig med mindst en formand og en kasserer. Repræsentantskabet kan i sin forretningsorden konstituere sig yderligere.

Stk. 5. Valg til repræsentantskabet

Repræsentantskabet skal primært udpeges blandt aktører i lokalsamfundet i Sydhavnen, som har et ønske om at bidrage til foreningens formål. En person kan vælges til repræsentantskabet, såfremt halvdelen af repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor på et ordinært repræsentantskabsmøde, hvor punktet er på dagsordenen.

Repræsentantskabet udpeger en kvalificeret formand, som varetager Enghave Kanals daglige drift. Formanden vælges i ulige år sammen med n andre repræsentantskabsmedlemmer jævnfør nedenstående skema, dog første gang i 2016 for en treårig periode. Kassereren vælges i lige år sammen med n+1 andre repræsentantskabsmedlemmer jævnfør nedenstående skema. Kassereren indgår i repræsentantskabet og skal være regnskabskyndig. En person som har privatøkonomisk udkomme fra foreningens midler kan ikke vælges til repræsentantskabet.

Repræsentantskabsmedlemmer, samlet antal:567891011
Ulige år: formand +1223344
Lige år: kasserer +2233445

Stk. 6. Kontingent

Foreningens medlemmer betaler et symbolsk kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes årligt af repræsentantskabet.

Stk. 7. Medlemsrettigheder og pligter

Repræsentantskabsmedlemmer og frivillige er forpligtet til at overholde foreningens love og berettiget leve op til dens formålsbestemmelse.

Stk. 8. Udtræden af repræsentantskabet

Såfremt et repræsentantskabsmedlem ønsker at udtræde af repræsentantskabet, skal dette meddeles skriftligt til formanden mindst en måned før et ordinært møde.

Stk. 9. Eksklusion fra foreningen

Såfremt et medlem misrøgter sit hverv eller handler til skade for foreningens formål og virke, kan medlemmet eksluderes af 2/3 dele af det samlede repræsentantskab på et møde, som er korrekt indvarslet, og som har det som punkt på dagsordenen.

Stk. 10. Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens repræsentantskab eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§4: Repræsentantskabsmøder

Stk. 1. Mødefrekvens

Repræsentantskabet afholder mindst 2 ordinære repræsentantskabsmøder inden for et kalenderår. De ordinære møder indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden. De ordinære møder afholdes hvert halvår. Mødet i 1. halvår skal mindst indeholde følgende punkter på dagsordenen:

  1. Beretning for det forløbne år
  2. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år
  3. Indkomne forslag
  4. Eventuelt

Mødet i 2. halvår skal mindst indeholde følgende punkt:

  1. Vedtagelse af arbejdsplan og budget for det kommende regnskabsår.
  2. Fastsættelse af kontingent
  3. Eventuelt

De punkter, der skal behandles på de øvrige møder skal fremgå af indkaldelsen. Repræsentantskabet kan i sin forretningsorden fastsætte, at møder afholdes oftere.

Stk. 2. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldes efter behov af formanden, eller når 1/3 af det samlede repræsentantskab udtrykker ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske skriftligt med 3 hverdages varsel.

Stk. 3. Beslutningsdygtighed

Repræsentantskabets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Repræsentantskabet er ikke beslutningsdygtigt, såfremt der er fremmødt mindre end 3 medlemmer.

Stk. 4. Referat

Alle repræsentantskabets beslutninger og beslutningsoplæg føres til referat. Referaterne er offentligt tilgængelige.

§5: Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskab

Foreningen fører et regnskab over foreningens drift, aktiver og formue. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal godkendes inden den 1. maj det efterfølgende regnskabsår af repræsentantskabet. Regnskaberne er offentligt tilgængelige i sin fulde form. Repræsentantskabet påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som giver retvisende billede af foreningens drift, aktiver og formuebevægelser, og som godkendes uden anmærkninger af foreningens revision. Repræsentantskabet kan ikke gældsætte foreningen.

Stk. 2. Arbejdsplan & Budget

Formanden udarbejder et forslag til en arbejdsplan og et budget for det kommende regnskabsår, som forelægges repræsentantskabet til godkendelse senest i 4. kvartal året før.

Stk. 3. Revisor

Regnskabet skal revideres af en regnskabskyndig revisor. Revisor vælges af repræsentantskabet.

§6: Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan kun ændres på et lovligt varslet repræsentantskabsmøde med dette punkt nævnt i indkaldelsen. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte og at mindst 2/3 af repræsentantskabet er fremmødt.

§7: Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen kan ske på et lovligt varslet repræsentantskabsmøde med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen skal træffes med 2/3-deles flertal. Ved opløsning skal Enghave Kanals formue anvendes til formål og aktiviteter, som ligger i forlængelse af foreningens arbejde.

Vedtaget på Enghave Kanals generalforsamlingen den 30. marts 2016; med ændringer sidst vedtaget på repræsentantskabsmødet den 6. marts 2018

 

Enghave Kanal • Sydhavnens forlag • email: pelind@comxnet.dk •